A Raziuoni
Particolare della Chiesa di S. Foca

Santu Foca quandu era l’infidili
ed era de la curti bon sordatu,
venia nu juornu e pensau a la fidi
e de nuostru Signuri fu toccatu.

Pua dassau l’armi e cuminciau a patira
a chiju puntu vozza vattijatu;
de pua se vozza fara nu giardinu
e tutti l’alimenti avia chiantatu,
avia chiantatu fuigghi e petrusinu,
paria lu paradisu rigistratu.


Agenta nda passava de continu,
li rifriscava e non volia pagatu
e jia passandu n’agenta riunda,
Santu Foca ci vozza addimandari
"agenti duva jati a’ ssu pendinu?"
Na bona ndulgienza avimu e fara";

"Chiaviti e fara a mia dicitimilu,
quarche nderizzu vi porria dunari";
"Cercamu a Foca e non lu canuscimu,
ca lu patrunu lu vo castigara";

"Nàtami tiempu finu a lu matinu,
ca vi lu fazzu avira nta li mani;
stasira vuogghju assiemi mu mangiamu
c’è puru nu buonu liettu pe dormira".

Ficìa mangiari triccientu persuni
De chija rrobba chi sapia cercara
dopu pranzu cacciaru lu vurzuni
Santu Foca volienu pagari,
i ju nci dissa: "vi su servituri,
la rrobba non la tiegnu pe dinari".

"La rrobba non la tiegnu pe dinari,
l’aju acquistata cu li mia suduri:
lu paradisu mi vuogghju acquistara".
Quandu fu juornu dissaru partimu:
"Duv’è l’amicu chi tu n’hai de dara?",

"Eccu! Si mi voliti cchiu vicinu:
io sugnu Foca ch’haju fattu mala"
Tutti chiji sordati stupidiru.

Unu cu natru sincignaru a guardara
"ca nui cu quala cora lu tradimu,
ni dunau de viviri e mangiari,
puru nu buonu liettu pe dormira".

"Ligatimi si maviti e ligari
pe mmia nommu ndaviti richiamuri
ca mmia li strazi mi sugnu favuri"
E lu trattaru de parti civili
e lu ligaru cu lu maccaturi.

A li mani ci miseru lli nguanti
A li peda catini e ferramenta.
Pua quantu furu a chija curti stanti
li primi duoni furunu li turmienti.

De pua spediru triccientu persuni
pe chiji vosca mu ajjhunu animali
e hannu trovatu vipari e scurpiuni
serpenti ed ogni sorta d’animali.

De pua pigghiaru morteja e picuni
na scura fossa vozzaru scavara.
Pua pigghiaru u nuostru Protetturi
nta chija scura fossa lu calaru.

Tutti chiji animali s’appartaru
e unu chi ndavia lu cchiù maggiurisi
lu tenia impugnatu nta li mani.

Cu la testuzza si venia a nchinara
cu la lingua nci liccava li suduri.
All’uottu juorni li sordati jiru
mu vidanu s’è muortu o s’era vivu.

Quandu chija scura fossa l’apriru
vittaru splendori e jiornu chiaru.
Tutti chij miraculi scriviru
a lu luoru patruni li mandaru.

Vui jativinda o sbirri e malandrini cacciatulu chissu è magaru.
E l’hannu misu supa ngrolisinu
pe tutta la città lu girijaru
a la chiesi de Roma lu trasiru
a l’ataru maggiuri lu posaru
lu Santu Papa lu benediciu
e cu li mani sua l’incurunau
a Francavija ni lu cunduciu.

O Francavija felice e biata
mo chi l’aviti stu Santu abbucatu
potiti caminara vosca e strati
pegura de nimali non teniti.

De pesta e terremota liberati
particulari li vuostri divuoti.
Calici d’uoru e calici d’argienti
o Santu Foca mio vi l’appresientu.

Si non vi dassu quantu v’ammeritati
o Santu Foca mio mi perdunati.

Mi perdunati cuomu peccaturi
cuomu perduna a vui nuostru Signuri.

Si fina la raziuoni e non va chijù
o Santu Foca mio vi la dissamu a vui.

Processione san Foca

 

 

 

 

Processione San Foca

© Francavilla Angitola - Storia Ricordi Cultura Religione