A Strina

A strina si cantava, ma forse in alcune realtà calabresi si canta ancora, la sera di San Silvestro ed era il modo originale di portare gli auguri di buon anno alle famiglie dei parenti, dei compari e degli amici. Oggi l'usanza della "strina" va scomparendo sempre di più. La "strina" ha il senso della solidarietà e dell'ospitalità tipico della gente di Calabria. Il testo che segue è la versione francavillese:

Signura, mia signura, gran signura la vostra signuria v’arraccumandu de quantu tierri vi viju patruna.

De quantu tierri vi viju patruna, de quantu avruri lu vientu va minandu, siti patruna di quattro castelli: Napuli, Spagna Paliermu e Messina, apposta patruna mia siti tanta bella, fustu crisciuta ad aria de marina, l’acqua chi viviti è frisca e bella.

L’acqua chi viviti è frisca e bella cuomu li ruoisi russi a li giardini, a chissi mani meranu l’anelli.

A chissi mani meranu l’anelli, a chissa gula na catina d’uoru, lùcianu li capidri de sa trizza ca na spata d’uoru quandu è nova.

A chista ruga ci cumbenaria n’arvaru carricatu de diamanti, e a li peda na funti surgiva.

A li peda na funti surgiva, surgivanu li bellezzi di tutti quanti, e a la cima na rocchetta avia.

E a la cima na rocchetta avia, stacienu impriscu li duonni galanti, duonni galanti supa ogni galanti.

Duonni galanti supa ogni galanti e imperatrici supa ogni regina, Dio mu vi ndota de bona dottrina.

Dio mu vi ndota de bona dottrina e lu turcu mu vi caza lu spiruni, e lu grammoniu davanti abballara.

E  lu grammoniu davanti abballara, vorria vorria ca vissi li suorti dell’apa regina chi si guverna de tutti li fiuri.

Chi si guverna de tutti li fiuri, vorria ca vissi li suorti de guannu, e li ricchizzi de don Carlu Magnu e la sapienza de Salamuni. Quantu a Roma s’ardanu candili tantu m’aviti de li buoni suorti.

Tantu m’aviti de li buoni suorti per quantu a Roma nc’è finiestri e puorti, tantu m’aviti de li buoni anni.

Tantu m’aviti de li buoni anni pe quantu a Roma nc’è liettu de panni, e nui cantamu de supa stu chianu.

E nui cantamu de supa stu chianu tricientu sacchi mu li fai de ranu, e nui cantamu de supa stu schuojju.

E nui cantamu de supa stu schuojju tricientu giarri mu li fai de uojju, e nui cantamu ad usu de carrinu.

E nui cantamu ad usu de carrinu tricientu guttu mu li fai de vinu, e nui cantanu ad usu de lu cignu.

E nui cantanu ad usu de lu cignu aguannu mu vi nescia ogni designu, e nui cantamu e passanu li guai.

E nui cantamu e passanu li guai e d’ogni vacca mu vi nda facia dui, nomu ti cridi ca simu de jieri.

Nomu ti cridi ca simu de jieri, aguannu u m’aviti nu giuvaniedhju, a mienzu sa casa viju na lumera.

A mienzu sa casa viju na lumera, stanotta mu vi figghia la sumera, a mienzu sta casa viju nu pistuni.

A mienzu sta casa viju nu pistuni su figghiu mu lu viju nu baruni, a mienzu sa casa viju na carpita.

A mienzu sa casa viju na carpita sa figghia mu la viju ricca e zita, a mienzu sa casa viju nu palumbu.

A mienzu sa casa viju nu palumbu ca nc’è l’uori de tuttu lu mundu, a mienzu sa casa viju na sfera.

A mienzu sa casa viju na sfera criju ca l’amicu è chi si leva, levati chianu chianu pe nommu cadi.

Levati chianu chianu pe nommu cadi cacciatinci li sieggi de li peda, criju ca lu tizzuni è de ficara.

Criju ca lu tizzuni è de ficara pecchissu non appiccia la lumera, tormamu arriedu ca s’avia scordatu a chiavicedra de lu tavulatu, Santu Antoninu fancila trovara.

Santu Antoninu fancila trovara la chiavicedra de li cuosi buoni. La chiavicedra de li cuosi buoni: zippuli, nuci e cuosi de mangiara.

Zippuli, nuci e cuosi de mangiara, fammi la strina chi mi suoli fara.

Fammi la strina chi mi suoli fara ca è capudannu e non mi po mancara, capu dell’annu e capu de lu misi, pigghali priestu si l’ha de pighiara.

Pigghali priestu si l’ha de pighiara non fa cà vanti jjù penighiara, tu cuomu lu pua sentere stu scilu.

Tu cuomu lu pua sentere stu scilu chai la schiuma cuomu la cerrambua, sienti chi dicia la chitarra mia.

Sienti chi dicia la chitarra mia, dicia ca li tri uri su passati, e facia scuru e non viju pe la via.

E facia scuru e non viju la via, mi vaju arrumbulandu pe li strati, si non vi dissa quantu v’ammeritati.

Si non vi dissa quantu v’ammeritati mi perduna la vostra signuria, non ha chi dira cchjù la lingua mia.

Non ha chi dira cchjù la lingua mia e mi perduna la vostra signuria, vi dassu cu la paci de Maria.

 

 

 

 

 

© Francavilla Angitola - Storia Ricordi Cultura Religione